افزایش بازدهی مرغ گوشتی

به منظور افزایش بازدهی مرغ گوشتی چند نکته را می بایست مد نظر داشت که من جملۀ آنها ژنتیک، کیفیت مرغ، تغذیه، سلامت و محیط پیرامون آنهاست. همچنین داشتن اطلاعات و دانش کافی در زمینه های اصلی مدیریت مرغداری و خوراک آنها، آب، نور، دما و کیفیت هوا به موفقیت مرغدار بسیار کمک خواهد کرد.

مدیریت بستر کاهی
چنانچه بستر کاهی طیور مورد استفادۀ مجدد قرار می گیرد، دورۀ استراحت کوتاه مدت میان دو دورۀ طیور بسیار اهمیت پیدا می کند.
سیستم ضدعفونی که مورد استفاده قرار می گیرد بسیار مهم است. چنانچه با هر گلۀ طیور، بستر کاهی هم تعویض می شود تمیزکاری اصولی و ضد عفونی محیط برای گلۀ بعدی کافیست. اما اگر بستر کاهی مجدد مورد استفاده برای گلۀ بعدی قرار می گیرد، بسته به مسألۀ آلودگی یا بیماری حداقل 7 روز فاصلۀ زمانی بین دو گله لازم است. در برخی مناطق ممکن است 15 تا 20 روز هم برای ضد عفونی لازم شود.

اهمیت دورۀ آغازین
آب آشامیدنی جوجه ها می بایست تازه، تمیز و عاری از عوامل بیماریزا باشد. کلر (3 تا 5 ppm) با pH خوب (6 تا 7) به پایین آوردن رقم اکسیداسیون تا 550 – 750 می گردد که منجر به از بین بردن بخش عمدۀ عوامل بیماریزای خطرناک برای جوجه ها است.
جیرۀ خوراکی و تغذیۀ جوجه ها بالاترین اولویت را دارد. قوام و یکدستی جیرۀ غذایی بسیار اهمیت دارد؛ طیور به کیفیت جیرۀ خوراکشان عادت می کنند بنابراین از ایجاد تغییرات زیاد و دستکاری آن (از پوره و کرامبل یا بلغور و پلت) پرهیز کنید. از دستورالعملی که کارشناس تغذیه برای گلۀ طیورتان داده پیروی کنید.
حفظ دمای مناسب کف و بستر مرغداری بسیار مهم است. چنانچه دما کمتر از میزان مطلوب باشد جوجه ها سردشان می شود و تمایل به خوردن و آشامیدن ندارند. همچنین با جمع شدن در کنار هم دایره ای بزرگ تشکیل می دهند تا خود را گرم کنند. ارتباط بین دما و کیفیت هوا از فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در بازدهی است. معمولاً وزن در هفت روزگی نشان دهندۀ اینست که این فاکتورها به خوبی مراعات شده یا خیر.
از سوی دیگر اگر محیط مرغداری برای جوجه ها گرم باشد از روی رفتارهای ظاهری جوجه ها مثل باز کردن بال ها، نفس نفس زدن و باز نگه داشتن نوک مشخص می شود.

در سر تا سر جهان، فصلی که در آن قرار داریم همچنین محیط و ساختمان مرغداری نقش مهمی در عملکرد و بازدهی جوجه ها دارند. تجهیزاتی که برای مرغداری هایی با دیوارهای محکم و بتنی لازم است با مرغداری های باز تفاوت می کند.
تهویۀ تونل و مدیریت صحیح دمای مرغداری – چه در هوای گرم نیمکرۀ جنوبی و چه در سرمای نیمکرۀ شمالی – از اهمیت بالایی برخوردار است.
حفظ و نگهداری مرغداری یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار است. پس از آنکه اولین دستۀ جوجه ها در یک مرغداری نو و تازه تأسیس جای گرفت و سپس برای فراوری از آنجا خارج شد، دیگر آن مرغداری یک مرغداری نو و جدید نیست. افزایش بازدهی و عملکرد منوط بر داشتنِ برنامه های منظم برای حفظ و نگهداری مرغداری است.

نظارت بر دستۀ طیور و کنترل میزان مصرف خوراک و آب آنها را فراموش نکنید – این کار به شما نشانه هایی مبنی بر سلامت یا بیمار بودن جوجه ها و غیره می دهد.

به منظور افزایش بازدهی مرغ های گوشتی سیستم روشنایی و برنامه های مربوط به آن نیز بسیار اهمیت دارند.
در مطالعات و پژوهش هایی که محققین در این زمینه انجام دادند تفاوت هایی در بازدهی و عملکرد طیور در استفاده از نورهای دیمر و لامپ های LED و فلورسنت و غیره دیده اند.
و در پایان، بایستی بدانیم چنانچه خواستار رسیدن به بهترین نتیجه و بازدهی از مرغ های گوشتی هستیم باید بهترین شرایط و امکانات را هم برایشان فراهم آوریم. این که دانش خود را به شیوه ای مؤثر در راه گرفتنِ نتیجۀ حداکثری از یک ژن خاص بکار گیریم خود یک هنر است.