۴۰ مزرعه پرورش شترمرغ در جهرم فعال است

مدیر جهاد کشاورزی جهرم گفت: ۴۰ مزرعه پرورش شترمرغ در شهرستان جهرم فعالیت دارد.
محمدرضا شهابی با اشاره به اجرای طرح های اقتصادمقاومتی در جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: پرورش شترمرغ از جمله طرح هایی است که در راستای تغییر الگوی کشت، ایجاد اشتغال و درآمدپایدار اجرایی شده است.
وی تعداد مزرعه پرورش شترمرغ در سطح شهرستان را ۴۰ مورد عنوان کرد و افزود: جهاد کشاورزی در راستای ایجاد و توسعه مزارع پرورش شترمرغ آمادگی حمایت همه جانبه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی جهرم با اشاره به وجود ۷۰۰ قطعه پرنده در مزارع پرورش شترمرغ این شهرستان بیان کرد: در ۷ماه ۴۹ تن گوشت در این مزارع تولید شده است.
شهابی با اشاره به تعداد اشتغال ایجاد شده در راستای راه اندازی مزارع پرورش شترمرغ گفت: تاکنون ۱۴۰ نفر در مزارع پرورش شترمرغ شهرستان جهرم مشغول به کار شده اند.