تولید به طور متوسط ۴۲ درصد گران شد

در زمستان سال قبل، تولید کنندگان بابت ارائه محصول و خدماتشان به طور میانگین ۴۲ درصد افزایش قیمت داده‌اند.

به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور در زمستان ۱۴۰۰ منتشر کرده که بر اساس آن تورم نقطه به نقطه تولید کننده (تغییر شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل) در زمستان ١٤٠٠ به ۴۲ درصد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۶.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

بر این اساس، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان سال قبل نسبت به فصل زمستان سال ۱۳۹۹، حدود ۴۲ درصد افزایش داشته است.

در میان بخش­ های مختلف تولیدی کمترین نرخ تورم مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق با ۱۰.۶ درصد و بیشترین  مربوط به بخش معدن ۶۴.۵ درصد است.

صنعت در صدر تورم فصلی

اما تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ۱۴۰۰ به ۴.۹ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل ۵.۱ واحد درصـد کاهش داشته است.

در این فصل کم­ترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق با ۲.۱ درصد و بیش­ترین مربـوط به بخش صنعت با ۷.۸درصد بوده است.

وضعیت تورم سالانه تولیدکننده

همچنین تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه در سال قبلش به ۵۴.۳ درصد رسید که نسبت به فصل قبل ۶.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

در فصل مورد بررسی، در میان بخش­‌های اصلی تولیدی در کشـور، کم­ترین تورم سالانه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق ۱۹.۴ درصد و بیش­ترین آن مربوط به بخش معـدن با ۹۲.۹ درصد است.