جزئیات جدید درباره قراردادهای آتی در بورس

تعداد ۴۲ هزار و ۵۳۶ قرارداد آتی به ارزش نزدیک ۷۸۲ میلیارد و ۲۶۷ میلیون تومان در بازار مشتقه در هفته سوم اردیبهشت منعقد شد. بیشترین سهم معاملات بازار قراردادهای آتی به لحاظ حجم و ارزش متعلق به صندوق طلا با ۲۰ هزار و ۲۹۹ قرارداد به ارزش نزدیک ۶۸۷ میلیارد و ۷۶۳ تومان برای ۵ موعد تحویلی خرداد، مرداد، مهر، آذر و بهمن ۱۴۰۲ بود.

برای زعفران نیز ۱۳ هزار و ۱۷۹ قرارداد به ارزش بیش از ۵۹ میلیارد و ۱۴۶ میلیون تومان در ۳ موعد تحویلی اردیبهشت، تیر و شهریور ۱۴۰۲ در هفته منتهی به ۲۲ اردیبهشت منعقد شد.

دارایی تازه وارد این بازار یعنی شمش طلا نیز شاهد رشد قراردادها و انعقاد ۸ هزار و ۳۵۹ قرارداد به ارزش نزدیک ۳۲ میلیارد تومان در ۳ موعد تحویل اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۴۰۲ بود.

نقره هم با منعقد شدن ۶۹۹ قرارداد به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان در ۳ موعد تحویلی اردیبهشت، خرداد شهریور ۱۴۰۲ روبه رو بود.

سهم صندوق طلا از حجم معاملات ۴۸ درصد و از ارزش ۸۸ درصد بود و به این ترتیب صندوق طلا به لحاظ حجم و ارزش در جایگاه نخست ایستاد.

زعفران با سهم ۳۱ درصدی در حجم و ۸ درصدی از ارزش کل معاملات قراردادهای آتی بعد از صندوق طلا در هر دو آیتم در رتبه دوم جای گرفت.

سهم شمش طلا از حجم معاملات ۲۰ درصد و از ارزش ۴ درصد بود و این دارایی در هر دو آیتم سوم شد.