افزایش ۵۸ درصدی تورم تولیدکننده مرغداری های صنعتی در سال 99

مواد غذایی> شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در تمامی فصول سال ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال ماقبل با افزایش روبه‌رو بوده است.

به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۹ به عدد ۳۱۱،۲۵ رسیده است که نسبت به سال قبل ۵۸.۱۰ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل نیز برای تمام فصول سال ۱۳۹۹ با افزایش روبه‌رو بوده است به‌طوری که بیشترین افزایش در فصل تابستان با ۴۱،۴۵ درصد و کمترین افزایش مربوط به فصل بهار با ۱.۸۲ درصد بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ در همه استان‌ها با افزایش رو به رو بوده است؛ به طوری که بیشترین افزایش شاخص (نرخ تورم) را استان خراسان رضوی با ۸۱،۵۰ درصد و کمترین افزایش را استان سیستان و بلوچستان با ۱۳.۸۱ درصد به خود اختصاص داده‌اند.

در فصل بهار سال ۱۳۹۹ شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور به عدد ۲۰۱،۲۷ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۱.۸۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۲۸ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل مربوط به گروه تخم مرغ (۸.۸۶ درصد) و بیشترین کاهش مربوط به گروه مرغ (۱.۷۰- درصد) بوده است.

در فصل تابستان سال ۱۳۹۹ شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور به عدد ۲۸۴،۶۹ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۴۱.۴۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴.۶۹ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل مربوط به گروه مرغ (۴۸.۰۵ درصد) و کمترین افزایش مربوط به کود (۱۴.۳۶ درصد) بوده است.

در فصل پاییز ۱۳۹۹ شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور به عدد ۳۷۰،۱۵ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۳۰.۰۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۰.۶۲ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل مربوط به کود (۵۳.۴۹ درصد) و کمترین افزایش شاخص مربوط به گروه تخم مرغ (۱۸.۴۴ درصد) بوده است.

در فصل زمستان سال ۱۳۹۹ شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور به عدد ۳۸۸،۸۸ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۵.۰۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۶.۷۳ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل مربوط به کود (۲۰.۷۷ درصد) و کمترین افزایش شاخص مربوط به گروه مرغ (۲.۹۷ درصد) بوده است.