پنج انگشت انجمن جوجه یکروزه شد یک مشت

حضور نود درصدی واحدهای مادر ( تولیدکننده جوجه یکروزه ) در فراخوان هم اندیشی انجمن جوجه یکروزه برای سامان دادن قیمت جوجه نشان داد بخش خصوصی اینبار برای چاره جویی از  عدم حمایت دولت، کمر همت بسته است.
امروزه قیمت جوجه یکروزه در پایین ترین ارزش خود در سال 98 قرار گرفته است و بنا به اعلام هئیت مدیره انجمن، این روند با مدیریت فعلی تولید جوجه، در نیمه دوم سال و به علت افزایش تولید جوجه به روزهای بدتری هم خواهد رسید و همین زنگ اخطار کافی است تا اعضاء انجمن جوجه یکروزه با هیئت مدیره خود یکدست شده و با تمام قوا و با حداکثریت آرأ تمام طرح های مطرح شده انجمن را با بحث و گفتگو و با دقت بالا بررسی و در نهایت به تائید برسانند.
شاید در دو دهه گذشته این اولین باری باشد که تولیدکنندگان جوجه یکروزه و هیئت مدیره آن با تمام بحث های درون سازمانی جمع شده و یک صدا قرار است برای تثبیت قیمت جوجه یکروزه گام های همگن و همشکلی را بردارند.
بنا بر مصوباتی که در این جلسه به تایید رسید جمع آوری تخم مرغ نطفه دار در کمترین زمان موجود آغاز می گردد و بین 10 الی 15 میلیون تخم مرغ نطفه دار به بازار خوراکی ارسال می شود.
در گام دوم درصدی از تخم مرغ های نطفه داری که در دستگاه های جوجه کشی قرار گرفته است از دستگاه خارج می گردد تا از تبدیل شدن آن ها به جوجه در چند روز آینده جلوگیری گردد.
این دو تصمیم قطعا تاثیرات خود را در بازار قیمت جوجه یکروزه خواهد شد و از چند روز آینده شاهد افزایش قیمت جوجه یکروزه خواهیم بود اما اعضاء و هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه تصمیمات ثانویه ای را به تصویت رساندند تا چنانچه اگر این تصمیمات تاثیر چشمگیری در روند بهبود قیمت جوجه یکروزه نگذاشت، تصمیمات آتی خود را به اجرا بگذارند.
اطمینان و همدلی که بین اعضا و هیئت مدیره انجمن ایجاد شده است نه احساسی و نه دوستانه و نه بدون منطق بوده است بلکه این بار همه متوجه شده اند که دو دستگی در تصمیمگیران دولتی ( جهادکشاورزی و وزارت صمت ) صنعت تولید جوجه یکروزه و گوشت مرغ را فدای خود کرده است و قربانیان نهایی این روند اشتباه، صرفا تولیدکنندگانی هستند که با توجه به قیمت نهایی تولید خود به زور منطق های دور از محاسبه، مجبور به فروش محصول خود با قیمت بسیار نازل هستند.
این بار تولیدکنندگان جوجه یکروزه متوجه شده اند که باید در یک محیط سرشار از اطمینان، خودشان گام های مستقیم را بردارند نه اینکه حتی نیم نگاهی به دولت و حرف های زیبای آن داشته باشند.