خرید تضمینی گوشت قرمز برای جلوگیری از ضرر و زیان دامداران

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به انباشت دام در دامداریهای کشور ۳ برنامه مطرح شده است که یکی از آنها خرید تضمینی گوشت قرمز از دامداران است.
مرتضی رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به انباشت دام در دامداریهای کشور گفت: با روشهای مختلفی از ضرر و زیان دامداران به دلیل انباشت دام می‌توان جلوگیری کرد که یکی از آنها کاهش واردات این محصول یا اجازه دادن صادرات بخشی از تولید است. همچنین می‌توان تولید مازاد تقاضای بازار را به صورت تضمینی خریداری کرد.
وی در ارتباط با امکان بروز بیماری در جامعه دامی به دلیل انباشت بیش از حد دام گفت: ممکن است انباشت بیش از حد دام موجب بیماری شود اما امروز گزارش در این ارتباط نداشتیم اما به طور معمول تراکم دام می‌تواند منجر به طغیان بیماریها گردد.

بیلان منفی منابع آبی کشور به خاطر عدم برخورد وزارت نیرو با چاه‌های غیرمجاز است نه بخش کشاورزی
بنابراین گزارش اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این نشست اظهار کرد: ما به دنبال توسعه سطح در بخش کشاورزی نیستیم و تنها بهره‌وری و توسعه عمودی دنبال می‌شود.
وی افزود: وزارت نیرو به دلیل عدم کنترل چاه‌های غیرمجاز مطرح می‌کند که پایین بودن بیلان منابع آبی کشور مربوط به بخش کشاورزی است اما حقیقت ماجرا اینطور نیست.
اکبری گفت: تنها بخشی که به دنبال توسعه سطح اراضی در کشور هستیم در پروژه‌های مناطق غرب و جنوب کشور است تا از هدررفت آب جلوگیری شود.