جواب علمی به سوال”اول مرغ بود یا تخم مرغ؟

دانشمندان در پاسخ به سوال “اول مرغ یا تخم مرغ؟!” نتیجه گرفتند که نخست مرغ به وجود آمده بعد تخم مرغ! زیرا پروتئینی که پوسته تخم مرغ را تولید می کند تنها توسط مرغ ها تولید می شود