بهترین ماده اولیه تولید خوراک به منظور کارایی بهتر دستگاه گوارش مرغ گوشتی

تولیدات مرغداری با چالش های زیادی روبه روست. در این میان، موارد بسیاری را بایستی در نظر گرفت تا آنجاکه برقراری تعادل میان مواجهه با این چالش ها و همزمان حفظ عایدی و سودآوری با مشکل روبرو خواهد شد.
کمپانی DSM و Novozyme با همکاری یکدیگر توانسته اند محصول Balancius TM را تولید کنند که در نوع خود اولین و تنها ماده اولیه خوراک مرغ گوشتی است که به منظور کارایی بهتر دستگاه گوارش طراحی شده است.
این محصول از طریق مکانیسم منحصر ب فردی ک دارد، قادر است تا هضم و جذب مواد غذایی را بالا ببرد. بدن ترتیب مرغ های گوشتی از مواد مغذی موجود در خوراک بهره بیشتری خواهند برد.