برگزاری جلسه هم اندیشی راهکارهای نقش آفرینی اتحادیه‌های ملی و تعاونی‌های روستایی

برگزاری جلسه هم اندیشی راهکارهای نقش آفرینی اتحادیه‌های ملی و تعاونی‌های روستایی
جلسه هم اندیشی راهکارهای نقش آفرینی تشکل ها و اتحادیه های ملی تعاون روستایی در ستاد تنظیم بازار و سایر مجامع تصمیم سازی اقتصادی با حضور حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مهندس رضایی معاون امور دام وزارت کشاورزی و مدیران عامل اتحادیه های مرکزی و ملی بخش کشاورزی و برخی از مدیران ارشد سازمان مرکزی تعاون روستایی و معاونت امور دام روز گذشته برگزار شد.
در این جلسه حسین شیرزاد در جمع حاضرین گفت: وضعیت جاری نقش آفرینی تشکل ها در مجامع تصمیم سازی به خصوص تصمیم گیری مطلوب نیست در حال حاضر در شرایطی هستیم که ساختار مدیریت کلان در بخش کشاورزی در حال نوسازی و دگردیسی است.
وی افزود: انتظار حداقلی تشکل های ملی کشاورزی، استیفای حقوق بازاری در تعیین قیمت و داشتن حق رای در ستاد تنظیم بازار کشور است، اما انتظار حداکثری ما واگذار یک بلوک به حداکثر سه تشکل زراعی، باغی و دامی ملی کشور است و از نهایت ظرفیت ها استفاده نماییم. این یک تکلیف و مشق ایجابی ما است که باید بنویسیم و براساس منافع ملی ما است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: در شرایطی هستیم که حساسیت های بازاری بالاست و باید به مصرف کنندگان قشر محروم کمک کنیم. واقعا هرکدام از تشکل ها باید نقش کلیدی خودشان را ایفا کنند باید کمک کنیم تشکل هایی که حق رای دارند در جلسات تصمیم گیری ها مشارکت کنند و اگر حق رای ندارند عضو ناظر یا مدعو می باشند وناظر در تصمیم سازی باشند و کمک به مناسبات تنظیم بازاری بخش کشاورزی نمایند. در هر حال حضور شکل های تعاون روستایی و نظام صنفی نه یک مطالبه بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی گفت: ما باید بتوانیم از ظرفیت های تشکل ها حداکثر استفاده را ببریم، در این شرایط تلاش ما در جهت تثبیت موجودیت تشکل ها برای گرفتن حق رای باشد اما اگر نشد حداقل در تصمیم سازی ها حضور داشته باشیم ،تشکلها هم در این زمینه از وضعیت ضعیف بستر سازی بخش دولتی جهت تحقق این مهم، گله گذاری هایی ذیحق خودشان را دارند که در محاسبات بازار باید حضور و بروز داشته باشند. اما مهم آن است که باید با واگذاری تصدی های غیر ضرور و دادن سهم بیشتری از قدرت به اتحادیه های تعاونی روستایی و مشارکت دادن آن در امور به تشکل ها اعتماد کنیم.
شیرزاد درادامه افزود: ما باید بتوانیم از ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را ببریم. در این شرایط باید تلاش کنیم یک تیم از تشکل های تخصصی، صنوف و شورای عالی تشکل ها به عنوان یک بلوک قدرتمند در ستاد تنظیم بازار حضور داشته و حق رای داشته باشد. مهم فقط تصمیم سازی نیست مهم تصمیم گیری است. صنوف و اتحادیه های ملی تعاون روستایی کشور یک حضور تاریخی در جامعه روستایی ایران دارند. ظرفیت اعتمادسازی، ایجاد سرمایه اجتماعی، حضور در فضای ژئواکونومیک روستایی، مداخله بازاری آنها بارز است.

در پایان شیرزاد اظهار کرد: راه حل حد واسط، یک هم گرایی حداقلی است. روی حداقل ها با هم تفاهم کنیم من همیشه با رضایی معاونت محترم امور دام وزارت جهاد کشاورزی در گفتمان و نظرات همگرا هستم. نظر بر تعامل بیشتر با تشکل های تخصصی تعاون روستایی در زمینه دام می باشد.
در این جلسه رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: اعتقاد دارم افرادی که در این جلسه به عنوان اتحادیه های سراسری حضور دارند توانایی ایفای نقش بیشتر در تصمیم سازی و تصمیم گیری فنی و محتوایی فعالیت های امور دام دارند. باید بتوان به تشکل ها تکیه نمود و به آنها اعتماد کرد. مسئولیت پذیری تشکل ها و حضور همه جانبه اتحادیه های ملی و تخصصی سازمان مرکزی تعاون روستایی باید بیشتر شود.
وی گفت: آنچه مسلم است باید هدف گذاری کنیم خطوط و حدود کار تنظیم کنیم و رفتارهایمان را جهت تحقق این مهم اصلاح کنیم از طرفی با توجه به اینکه هر یک از گروه های مرتبط با وظایف امور دام دارای وظایف مشترکی هستند، پیشنهاد می شود تا اتحادیه های تخصصی موضوع به صورت جداگانه بنشینند و مذاکره نمایند.
در ادامه این جلسه کشاورز مدیر عامل اتحادیه مرکزی روستایی ایران گفت: مشکل اصلی تشکل های بخش کشاورزی این است که وحدت ، هم گرایی و مطالبه گری آنها کمرنگ است