شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۴۰۰

مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن سال ١٤٠٠، بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ را اعلام کرده که بر اساس آن، شاخص هر سه گروه عمده در بخش معدن در مقایسه با سال ١٣٩٩ افزایش داشته و در سال گذشته، شاخص مربوط به گروه‌­های زغال‌سنگ معادل ٩٢١.٩، کانه‌­های فلزی ١١٧١.١ و سایر معادن ٤٦٠.١ درصد اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، طبق آمار مرکز آمار ایران، در سال ١٤٠٠ شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن به ١٠٢٦ رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال پیش از آن، ٩٢.٩ درصد افزایش داشته است. در این سال شاخص مربوط به گروه‌­های زغال سنگ معادل ٩٢١,٩، کانه‌­های فلزی ١١٧١,١ و سایر معادن ٤٦٠,١ است.

شاخص هر سه گروه عمده در بخش معدن در مقایسه با سال ١٣٩٩ افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۴۰۰

تورم سالانه

در سال گذشته، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به سال ۱۳۹۹ (تورم سالانه) به ٩٢.٩ درصد رسیده است که ١٣.١ درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولات‌شان در داخل کشور، در سال ١٤٠٠ نسبت به سال پیش از آن، ٩٢.٩ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۴۰۰

در سال ۱۴۰۰ تورم سالانه مربوط به گروه زغال‌سنگ معادل ٨٣.٤ درصد، کانه­‌های فلزی ٩٦.٧ درصد و سایر معادن ٦٣.٨ درصد ثبت شده است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۴۰۰

شاخص قیمت و درصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش معدن و زیربخش‌های اصلی به تفکیک فصل و از سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۴۰۰، درصد تغییر شاخص قیمت  از این لینک قابل دریافت است.

شایان ذکر است میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولات در داخل کشور، در فصل زمستان ١٤٠٠ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩، ٦٤,٥ درصد افزایش دارد. در زمستان١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٣.٢ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل پاییز ١٤٠٠، ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم فصلی مربوط به گروه­‌های زغال سنگ، شش درصد، کانه­‌های فلزی، سه درصد و سایر مواد معدنی ٣.٩ درصد بوده است که برای گروه­‌های زغال سنگ ، کانه‌های فلزی و سایر مواد معدنی در مقایسه با تورم فصلی پاییز١٤٠٠ به ترتیب ٥.١، ٠.٧ و ٦.٠  واحد درصد کاهش نشان می­‌دهد.

در زمستان١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٦٤,٥ درصد بوده است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ١٤٠٠ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩، ٦٤.٥ درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه زغال سنگ معادل ٧١.٠ درصد، کانه­‌های فلزی ٦٥.٣ درصد و سایر مواد معدنی ٥٤.٥ درصد  بوده است. در این فصل تورم نقطه به نقطه نسبت به فصل پاییز ١٤٠٠ در گروه زغال سنگ، ٥.٦ واحد درصد افزایش و در گروه­‌های کانه­‌های فلزی و سایر مواد معدنی به ترتیب ١٧.٦ و٥.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) ٩٢,٩ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١٤.٤ واحد درصد کاهش نشان می­‌دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه زغال سنگ  برابر با ٨٣.٤ درصد، کانه­‌های فلزی ٩٦.٧ درصد و سایر مواد معدنی ٦٣.٨ درصد بوده است. در این فصل تورم سالانه در هر سه گروه زغال سنگ، کانه‌­های فلزی و سایر مواد معدنی در مقایسه با فصل پاییز ١٤٠٠ به ترتیب ٦.٦، ١٦.٣ و ٣.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران؛ در فصل پاییز ۱۴۰۰ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۴.۴ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان ۱۴۰۰، ۵.۷ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم فصلی مربوط به گروه زغال سنگ ۱۱.۱ درصد، کانه‌های فلزی ۳.۷ درصد و استخراج سایر مواد معدنی ۹.۹ درصد بوده است که برای گروه زغال سنگ و سایر مواد معدنی به ترتیب ۱.۷ و ۱.۲ واحد درصد افزایش و برای گروه کانه‌های فلزی ۶.۵ واحد درصد کاهش نشان میدهد.

تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز۱۴۰۰ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷۹،۹ درصد بوده است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۰ نسبت به فصل پاییز۱۳۹۹، ۷۹.۹ درصد افزایش دارد.

در فصل مورد بررسی تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه زغال سنگ معادل ۶۵.۴ درصد، کانه‌های فلزی ۸۲.۹ درصد و سایر مواد معدنی ۵۹.۷ درصد بوده است.

در این فصل تورم نقطه به نقطه در هر سه گروه زغال سنگ، کانه‌های فلزی و سایر مواد معدنی در مقایسه با فصل تابستان ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۴.۲، ۲۲.۹ و ۸.۹ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) ۱۰۷،۳ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۸.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه زغال سنگ برابر با ۹۰.۰ درصد، کانه‌های فلزی ۱۱۳.۰ درصد و سایر مواد معدنی ۶۷.۳ درصد بوده است. در این فصل تورم سالانه در هر سه گروه زغال سنگ، کانه‌های فلزی و سایر مواد معدنی در مقایسه با فصل تابستان ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۲، ۱۰.۳ و ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است.