تمهیدات جهاد کشاورزی برای تامین خوراک دام دامدارن

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان یزد: سهمیه خوراک دامی در اختیار جهادکشاورزی هر شهرستان و تعاونی دامداران گذاشته می شود.
سلیم با اشاره به اینکه تامین اقلام علوفه ها که در کشور تولید می شود به عهده خود دامداران است، گفت: اقلام وارداتی در برنامه نظارت سازمان جهاد کشاورزی است که با توجه به سهمیه دامی هر شهرستان ماهانه در اختیار جهادکشاورزی شهرستان و تعاونی دامداران می گذاریم که انها نیز در اختیار دامداران می گذارند.تمهیدات جهاد کشاورزی برای تامین خوراک دام دامدارن
وی افزود: روزانه در استان یزد نزدیک به هزار تن مصرف دانه ای داریم که سهمیه شهرستانها نیز ماهانه ارسال می شود.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان یزد گفت: همچنین سهیمه سبوس گندم نیز که نزدیک به چهل تن است، به هر شهرستان اختصاص داده می شود.