تعداد دام سبک کشور به ٣ / ٥٩ میلیون رأس رسید

تعداد ٥٧٠ هزار رأس بره و ٣٥٣ هزار رأس بزغاله در شهریور ماه سال‌جاری در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است که نسبت به ماه قبل به‌ترتیب ٥ / ٧٦ و ٩ / ٦١ درصد افزایش داشته است.
نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، در شهریور ماه ١٣٩٨ نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور ٩ / ٤٢ میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله ٤ / ١٦ میلیون رأس بوده است که نسبت به ماه قبل به‌ترتیب ٧ / ١ و ٤ / ٠ درصد کاهش یافته است.
طبق یافته‌های دیگر این طرح آمارگیری، تعداد ٥٧٠ هزار رأس بره و ٣٥٣ هزار رأس بزغاله در شهریور ماه سال‌جاری در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است که نسبت به ماه قبل به‌ترتیب ٥ / ٧٦ و ٩ / ٦١ درصد افزایش داشته است.
بررسی ترکیب گله و روند تغییرات تعداد دام سبک در مدت اجرای طرح نشان می‌دهد که علی‌رغم افزایش زایش دام‌ها در این ماه، افزایش تعداد کشتار دام‌های پرواری (در کشتارگاه‌ها و خارج از آن به‌ویژه به‌مناسبت ایام محرم و بازگشت حجاج) از مهم‌ترین علل کاهش دام سبک دامداری‌های کشور در این ماه بوده است.
بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده، انتظار می‌رود با ادامه روند افزایش زایش دام‌ها در ماه‌های آتی، تعداد دام سبک کشور به مرور افزایش یابد.