رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: قربانعلی فرزبود

نایب رئیس

نام و نام خانوادگی: علیرضا پایین محلی

بازرس اصلی

نام و نام خانوادگی: حسابرسی امین تدبیر بصیر

بازرس علی البدل

نام و نام خانوادگی: آیت حیدری

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: نادعلی فرشیدنیا