شاخص قیمت تولید مرغ در زمستان سال گذشته 6 درصد افزایش یافت

مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور زمستان 1394 (100=1390) را منتشر کرد.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در زمستان سال 1394 به عدد 206.22 رسید که 2.62 درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش و 15.36 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) کاهش داشته است. تغییر شاخص در چهارفصل منتهی به زمستان 1394 نسبت به چهارفصل منتهی به زمستان 1393 معادل 5.76 درصد کاهش می‌باشد.

استان کرمانشاه با 15.48 درصد کاهش بیشترین کاهش و استان یزد با 21/91 درصد افزایش بیشترین افزایش را در کل کشور داشته‌اند.

گروه‌های اصلی

1ـ مرغ

در زمستان 1394 شاخص گروه مرغ به 227.23 واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب 6.31 درصد افزایش و 15.60 درصد کاهش‌یافته است. در این گروه جوجه یک‌روزه و مرغ گوشتی به ترتیب 14.07 و 4.82 درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشت. همچنین جوجه یک‌روزه و مرغ گوشتی به ترتیب 2.26 و 17.88 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند. پولت در این گروه 5.93 درصد نسبت به فصل قبل افزایش و 18.87 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است.

2ـ تخم‌مرغ

در زمستان 1394 شاخص گروه تخم‌مرغ به 151.08 واحد رسیده که به ترتیب 6.01 و 17.30 نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. در این گروه تخم‌مرغ نطفه‌دار به ترتیب 4.73 و 30.10 درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشت. این در حالی است که تخم‌مرغ خوراکی با 7.22 درصد نسبت به فصل قبل کاهش و 0.35 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.

3ـ سایر

این گروه شامل کود می‌باشد که نسبت به فصل قبل 0.24 درصد کاهش یافت، اما در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، شاخص کود 8.59 درصد افزایش داشته است.