خرید تخم مرغ مازاد طبق مصوبه قبلی

بنا به اعلام اتحادبه مرکزی مرغداران میهن، شرکت پشتیبانی امور دام جهت خرید و ذخیره سازی مازاد تولید به صورت رسمی اعلام آمادگی نمودند.
اتحادیه میهن اعلام کرد پیرو گزارشات قبلی در رابطه با اخذ موافقت مسئولین تنظیم بازار جهت خرید مازاد تخم مرغ خوراکی، شرکت پشتیبانی امور دام جهت خرید و ذخیره سازی مازاد تولید به صورت رسمی اعلام آمادگی نمود.
این اتحادیه افزود : با توجه به تعطیلات پیش رو و اینکه اعلام قیمت جدید جهت خرید توسط شرکت پشتیبانی نیازمند مصوبه جدیدی می باشد، مقرر گردیده است تا زمان تصویب قیمت جدید که به صورت پلکانی قابل افزایش خواهد بود، خرید تخم مرغ طبق مصوبه قبلی با نرخ ۵۵۰۰۰ ریال از هفته جاری آغاز گردد و طی هفته آتی نسبت به بازنگری و تصویب قیمت جدید خرید اقدام لازم به عمل خواهد آمد.