تکمیل ظرفیت انبار‌های ذخیزه سازی فراورده‌های دامی در مازندران

مدیرکل پشتیبانی امور دام مازندران: ظرفیت انبار‌های ذخیره سازی گوشت مرغ و قرمز در استان پر است.
مدیر کل پشتیبانی امور دام مازندران با اشاره به ذخیره سازی فراورده‌های دامی در انبار‌های استان گفت: ۳ هزار تن گوشت مرغ تاکنون خریداری شد و در انبار‌های استان موجود است.
ابراهیمی با بیان اینکه این اداره کل آماده خرید مرغ‌های تولیدی از مرغداران استان به هر میزان است، افزود: ماهانه ۳ هزار تن گوشت قرمز در مازندران مصرف می‌شود که همه انبار‌ها اکنون پر است.
ابراهیمی با بیان اینکه افزایش عرضه مرغ سبب تثبیت قیمت مرغ شده است، افزود: قیمت هر کیلوگرم مرغ امروز در بازار‌های مازندران ۱۲ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۰۰ تومان از میانگین کشور پایین‌تر است.
مدیر کل پشتیبانی امور دام مازندران گفت: ۳۲ هزار تن ذخیره سویا در انبار‌ها موجود است.
او ادامه داد: توزیع نهاده‌های دامی در استان نیز افزایش داشت به گونه‌ای که از ۶۸ هزار تن پارسال اکنون به ۱۱۰ هزار تن رسیده است.
ابراهیمی افزود: ۶۱۰ هزار تن نهاده‌های دامی شامل ذرت و جو از بنادر وارد کشور شد و در انبار‌ها موجود است.
مدیر کل پشتیبانی امور دام مازندران گفت: ۱۰ میلیون جوجه ریزی در مازندران انجام شد که ۱۰ درصد بیشتر از دوره قبل است.