تولید گوشت قرمز به ۸۱،۵ هزار تن رسید

­در فصل زمستان ۱۳۹۷ تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور به ۸۱،۵ هزارتن رسید

تولید گوشت قرمز به ۸۱،۵ هزار تن رسیدبه گزارش خبرگزاری صداو سیما از مرکز آمار ایران؛ بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۴۷،۱ هزار تن، ۵۷.۹ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوسفند و بره با ۲۶.۴ هزار تن، بز و بزغاله با ۵.۸ هزار تن و سایر انواع دام‌ها با ۲.۱ هزار تن، به‌ترتیب ۳۲.۴ درصد، ۷.۲ درصد و ۲.۶ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های کشور در فصل زمستان ۱۳۹۷ جمعاً ۸۱،۵ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.