توصیه پیشگیری از سرقت دامداری ها و دارندگان احشام

کلیه اماکن نگهداری احشام با امکانات موجود محصور شود .
از نگهداری گله برای حفظ احشام در محل چرای دام در دشت ها استفاده شود.
برای نگهداری احشام از درهای آهنی و قفل استفاده شود .
با چراغ قوه یا نورافکن از محل نگهداری احشام به طور مداوم بازدید و سرکشی شود .
از پلاک های بهداشتی و شماره کوبی روی احشام استفاده شود.
شبان و نگهبان گله فردی جوان و توانمند باشد .
برای کنترل، احشام هر روز شمارش شود .
در شب هایی که هوا سردتر یا وزش باد شدید است مراقبت بیشتری به عمل آید.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی