تورم فصلی محصولات گاوداری‌های صنعتی ۴ درصد افزایش یافت

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار ١٣٩٨ به عدد ۵۰۲.۴۲ رسید که ۴.۴۳ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی کشور، برای بهار ١٣٩٨ را منتشر کرد.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی کشور در بهار ١٣٩٨ به عدد ۵۰۲.۴۲ رسید که ۴.۴۳ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی شاخص کود با بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل (١١.٠٨) مواجه بوده است. در بین قلم ها شاخص گاو شیری نسبت به فصل قبل ۰.۰۴ کاهش داشته است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی کشور در بهار ١٣٩٨ نشان می­ دهد که بیشتر استان های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش و چند استان با کاهش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان خوزستان با ٢٧.٩٠ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان سمنان با ١.٣٠ درصد کاهش است.

شاخص اقلام اصلی

شاخص گاو تلیسه در بهار ١٣٩٨ به ٣٢٩.۵۵ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۴.۲۵ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص گاو شیری در بهار ١٣٩٨ به ٢٢۶.٣٧ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٠.٠۴ درصد کاهش داشته است.

شاخص گاو نر داشتی در بهار ١٣٩٨ به ٣٠٣.٠١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١.٢٩ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص گوساله پرواری در بهار ١٣٩٨ به ٧۵٢.٢٨ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۴.۶٢ درصد افزایش داشته است.

شاخص گاو حذفی شیری در بهار ١٣٩٨ به ٩٣٢.٠۴ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢.٢۵ درصد افزایش نشان می‎دهد

شاخص گوساله نر زیر چهار ماه در بهار ١٣٩٨ به ۵۰۶.۷۷ واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل ٨.٠١ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص شیر در بهار ١٣٩٨ به ٤٢٤,٨٦ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۵.٧٩ درصد افزایش نشان می‎دهد

شاخص کود در بهار ١٣٩٨ به ۴۵۹.۴۸ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١١.٠٨ درصد افزایش نشان می‎دهد.