افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت جوجه یک روزه نسبت به سال گذشته

میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌­های صنعتی به ازای تولید اقلام خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠٠ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩، ۶۸.۸ درصد افزایش دارد.

در فصل تابستان سال ١۴٠٠ شاخص قیمت تولید کننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور (بر مبنای ١٠٠=١٣٩۵) برابر با ۴۸۰.۴ بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) ۱۵.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۸.۸ درصد افزایش یافته است. در فصل مورد بررسی میانگین شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۸۴.۰ درصد افزایش یافته است.

تورم فصلی
در فصل تابستان ١۴٠٠ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۱۵.۱ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧.٣ درصد)، ٧.٨ واحد درصد افزایش یافته است. در میان اقلام مرغداری ‌های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به کود (۲.۰ درصد) و بیشترین آن مربوط به تخم مرغ خوراکی (۳۸.۱ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه
در فصل تابستان ١۴٠٠ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۸.۸ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٠٧.٤ درصد)، ۳۸.۶ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید اقلام خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠٠ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩، ۶۸.۸ درصد افزایش دارد. در بین اقلام مرغداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به تخم مرغ خوراکی (۵۳.۴ درصد) و بیشترین آن مربوط به جوجه یک روزه (۱۴۸.۴ درصد) است.

شرکت دانه چین پارس

تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۸۴.۰ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٧٩.٨ )، ۴.۲ واحد درصد افزایش نشان می دهد. در فصل مورد بررسی، در میان اقلام مرغداری‌های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به تخم مرغ خوراکی (۶۴.۴ درصد) و بیشترین آن مربوط به جوجه یک روزه (۱۱۲.۴ درصد) است.

شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در تابستان ١۴٠٠ نشان می دهد که شاخص کل در بیشتر استان های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان تهران با ۴۵.۸ درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان ایلام با ٠.٢ درصد بوده است. بیشترین میزان کاهش شاخص کل نیز مربوط به استان گیلان با ٠.٨- درصد است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، در تمامی استان ها با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان خوزستان با ۱۰۸.۲ درصد و کمترین میزان افزایش آن مربوط به استان مرکزی با ٣٩.١ درصد است.