سقوط آزاد و ورشکستگى مرغداران گوشتى زیر سایه سوء مدیریت

دبیر کانون مرغداران کشور اعلام کرد: سقوط صنعت مرغدارى از زمانى دوچندان شد که مراکز تصمیم گیرى بزرگترین صنعت کشور از یک متولى واحد و مرتبط با صنعت یعنى وزرات جهاد کشاورزى به وزرات صمت و زیرمجموعه هاى آن داده شد.
سقوط صنعت مرغدارى از زمانى دوچندان شد که مراکز تصمیم گیرى بزرگترین صنعت کشور از یک متولى واحد و مرتبط با صنعت یعنى وزرات جهاد کشاورزى به وزرات صمت و زیرمجموعه هاى آن داده شد. مصداق این عمل اینست که آشپز که دوتا شد،اش یا شور میشود یابى نمک.
این تعدد مراکز تصمیم گیرى،همراه باعدم نگاه فنى وکارشناسى وقالب بودن نگاه دولتى باعث شده که هیچ وقت شاهد آرامش در این صنعت نبوده ونخواهیم بود. مدیریت دولتى ونفوذ ودخالت دولت دراتحادیه ها که همراه با رانت‌هاى بزرگ، باعث شده که این صنعت بیش ازانکه دردست تولیدکننده باشد،به دست دلالان وواسطه ها مدیریت واداره شود.
ازنتایج این سوء مدیریت، افزایش تولید جوجه،افزایش سن گله هاى مرغ مادر،کاهش فاصله جوجه ریزى، ممنوعیت صادرات که عوارض آن درحال حاضر سویا نزدیک به ٥٠٠٠تومان، ذرت ٢٦٠٠ تومان و پرورش مرغ بعد دوماه رنج ومشقت به قیمت ٦٥٠٠ تومان که عمق فاجعه رابراى هردلسوز صنعت نمایان میکند.
متولیان امر سعى دارند نتیجه سوء مدیریت خودرا بیشتر به گردن بیماری کرونا بیاندازند، درصورتى مرغى که سال گذشته به ١٧٠٠٠ تومان نزدیک شد، امسال به ١٠٠٠٠ تومان تنزل کرد، اگر تاثیر کرونا را ٢٠درصد بگیریم، بقیه ان به سوء مدیریت وتصمیمات عجولانه برمیگردد.
متاسفانه وجود رانت وسوء مدیریت درجاى جاى این صنعت موج میزند به‌طورى که شرکت پشتیبانى بجاى خرید مستقیم مرغ از مرغدار، اینکار را از طریق واسطه ها و کشتارگاه انجام میدهد، تا آنها مرغ را با قیمت نازل از مرغدار خریدارى کرده و آن را در اختیار پشتیبانى قرار دهند و درقبال آن نهاده با قیمت مصوب دریافت کرده و باقیمت‌هاى نجومى دراختیار مرغدار بیچاره قرار دهند،یعنى مرغدار هم مرغش را مفت دراختیار واسطه ها قرار میدهد وهم نهاده را با قیمت نجومى از آنها دریافت میکند.
این رانت‌ها باعث می‌شود واردکندگان نهاده ها، دلالان وفروشندگان مواد اولیه،کارخانه هاى دان،کشتارکن‌ها وکشتارگاه‌ها وفروشندگان مرغ بدون توجه به قیمت مرغ سودتضمینى خود را ببرند ولى تولیدکنندگان مرغ گوشتى زیر ذره بین‌هاى نظارتى دست و پا بزنند.
طنز تلخ ماجرا دادن آنالیز قیمت مرغ براساس مولفه ها یى که هیچ وقت قیمت‌هاى آن‌ها با واقعیت‌هاى موجود بازار هم خوانى ندارد و تلخ‌تر از آن عدم حضور نماینده مرغدار درستاد تنظیم بازار، تا بتواند ازحق مرغدار دفاع کند.
تمام این مسایل دست به دست هم داده تابزرگترین صنعت کشور رادرسراشیبى سقوط قرار دهد که دود ان هم به چشم تولید کننده و هم مصرف کننده برود. فلذا ازمسئولان مرتبط با صنعت تقاضا دارم هرچه زودتر چاره اى بیاندیشند، پیش ازاینکه خیلى دیر شود.