واردات مرغ اجداد، پایه برنامه‌ریزی صنعت مرغداری

مدیرعامل اتحادیه بیان کرد: اصلی‌ترین پایه برنامه‌ریزی تولید در صنعت مرغداری مرغ اجداد است که اگر تولیدکنندگان بخواهند بر اساس تمام ظرفیت خود تولید داشته باشند نیاز به واردات آن دارند.

حمید فاضلی مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرغداران کشور در خصوص واردات مرغ اجداد اظهار داشت: اصلی‌ترین پایه برنامه‌ریزی تولید در صنعت مرغداری مرغ اجداد است که اگر تولیدکنندگان بخواهند بر اساس تمام ظرفیت خود تولید داشته باشند نیاز به واردات آن دارند.

وی افزود: اکثر تولیدکنندگان مرغ مادر تا زمان جوجه ریزی در نوبت مرغ اجداد هستند که از طرفی برنامه‌ریزی و سیاست استراتژیکی امور دام مجوز میزان واردات مرغ اجداد به کشور را بر اساس میزان تولید می‌دهد و به همین خاطر تولیدکنندگان هر موقع نمی‌توانند جوجه ریزی داشته باشند.

فاضلی در پایان تصریح کرد: بنابراین برنامه‌ریزی دقیقی در این زمینه صورت گیرد تا مازاد نداشته باشیم زیرا مازاد مرغ اجداد منجر به افزایش تولید، کاهش قیمت و درنهایت متضرر شدن تولیدکنندگان می‌شود.